Alex Mashinsky

Alex Mashinsky, founder of Celsius Network